Stwierdzenie
nieważności małżeństwa c.d.

2. Wady zgody małżeńskiej:

 1. Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa – zaburzenia psychiczne są wspólną cechą trzech postaci niezdolności konsensualnej:
  1. Brak wystarczającego używania rozumu – najbardziej skrajna forma niezdolności konsensualnej.
  2. Poważny brak rozeznania oceniającego – brak rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i przekazywanych.
  3. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich – osoba dotknięta zaburzeniami natury psychicznej nie jest w stanie podjąć, a co za tym idzie wypełnić istotnych obowiązków małżeńskich.
 2. Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie – występuje w sytuacji, gdy narzeczeni nie posiadają minimalnej wiedzy na temat małżeństwa.
 3. Błąd co do osoby – chodzi o sytuację, w której występuje błąd co do fizycznej tożsamości osoby.
 4. Błąd co do przymiotu osoby – to błąd co do przymiotu osoby, który był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.
 5. Błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem – zachodzi w sytuacji, gdy jeden z narzeczonych (lub osoba trzecia) działając podstępnie w celu zawarcia małżeństwa, wprowadza drugiego narzeczonego w błąd co do istotnego swego przymiotu, który może poważnie zakłócić wspólnotę małżeńską.
 6. Błąd co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa – zachodzi w sytuacji, gdy jedna ze stron pragnie małżeństwa niewyłącznego, rozwiązywalnego lub niesakramentalnego.
 7. Symulacja zgody małżeńskiej – występuje w sytuacji, gdy chociaż jeden z narzeczonych świadomie podejmuje decyzję o zawarciu małżeństwa pozornego jedynie dla osiągnięcia określonego celu.
 8. Zgoda warunkowa – zawarcie małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przyszłości jest bezwzględnie nieważne.
 9. Przymus i bojaźń – nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo.

3. Braki przy zachowaniu formy kanonicznej (zwyczajnej lub nadzwyczajnej) zawarcia małżeństwa:

 1. Wyrażenie zgody małżeńskiej nie nastąpiło w sposób jednoczesny.
 2. Świadkowie zwykli byli nieobecni.
 3. Nieobecność świadka urzędowego, tzw. kwalifikowanego (ordynariusza miejsca, proboszcza, kapłana lub diakona delegowanego) lub jego wadliwe umocowanie.
 4. Zawarcie małżeństwa mieszanego bez zachowania przypisanej dyspensy i formy.
 5. Zawarcie małżeństwa we wspólnocie niekatolickiej bez wymaganych prawem pozwoleń (u prawosławnych zachowanie formy jest konieczne do godziwości, a nie do ważności).
 6. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, który działał bez ważnego pełnomocnictwa.

© 2009 VERITAS | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: highway.com.pl